پرسش‌های متداول


آیا تنها با تصویب شش استاندارد می توان نظام حسابداری بخش عمومی را تدوین و منتشر نمود؟

فرآیند تدوین استانداردها، فرآیندی تدریجی است بر این اساس تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به صورت یکباره باعث به تاخیر افتادن تحول در نظام مالی و محاسباتی کشور می شود. نظام حسابداری بخش عمومی با توجه به استانداردهای مصوب و رعایت قوانین ومقررات مربوط تدوین شده است و در صورت عدم وجود استاندارد در مورد موضوعی خاص، از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی یا استانداردهای حسابداری مالی استفاده گردیده است.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۳

آیا می توان از یک نرم افزار واحد برای تمام دستگاه های اجرایی به منظور پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی استفاده نمود؟

استفاده از یک نرم افزار واحد یکی از موضوعاتی است که تاکنون بررسی های متعددی برای آن صورت گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر امکان تولید یک نرم افزار واحد وجود ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها با تعیین خروجی های مورد قبول از نرم افزار حسابداری، چارچوبی را برای این نرم افزارها تعیین می نماید. البته بحث نرم افزار پس از نیازسنجی و اخذ نظرات صاحب نظران به عنوان یک رویکرد بلندمدت می تواند مد نظر قرار گیرد.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۳

آیا میان نظام حسابداری بخش عمومی تفاوتی وجود دارد؟

خیر. این نظام عیناً بر اساس استانداردهای بخش عمومی تدوین شده است و در مواردی که در متن استاندارد ثبت معینی مشخص گردیده، متن مذکور در نظام حسابداری بخش عمومی لحاظ شده است.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۳

جایگاه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در کدام صورت مالی است؟

از آن جایی که وجوه مربوط اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف ایجاد یا تحصیل دارایی ها می شود، اصولاً این موارد در صورت وضعیت مالی منعکس می گردد. علی ایحال وجوه مربوط طبق طبقه بندی بودجه ای و بر اساس مبنای قابل مقایسه بایستی در صورت مقایسه عملکرد بودجه نیز نمایش داده شود.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۳

در خصوص شناسایی دارایی های گذشته، به لحاظ زمان بندی و نحوه ارزیابی چگونه بایستی عمل شود؟

شناسایی دارایی های که قبلاً در حساب ها منظور نشده است بایستی بر اساس دستورالعملی که توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار تهیه می شود، صورت گیرد. بر این اساس در خصوص استفاده از نظر کارشناس رسمی یا کارشناس دستگاه با تایید نماینده اداره کل اموال دولتی و یا موارد دیگر در ارزیابی دارایی ها و همچنین زمان بندی شناسایی تصمیم گیری خواهد شد.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۳

در خصوص عدم قابلیت اتکای احتمالی اطلاعات گذشته (مانده حساب ها) چه باید کرد؟

شرایط انتقال حساب ها به عنوان بخشی مستقل در نظام حسابداری بخش عمومی در نظر گرفته شده است. بر این اساس بایستی اطلاعات گذشته به تفکیک حساب های تفصیلی به سیستم جدید منتقل شود که این امر نیازمند بررسی همه جانبه اسناد سنواتی است. در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات نیز بایستی پیگیری لازم صورت گیرد و حتی الامکان اطلاعات صحیح به سیستم حسابداری جدید وارد شود.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۳

نحوه شناسایی اموال فرهنگی و... چگونه است؟

استاندارد شماره 5 دارایی های میراث ملی را مستثنی نموده است.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۳