نشست مشترک مدیران مالی منطقه 1 با ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

۱۳ مهر ۱۳۹۴ | ۱۷:۵۴ کد : ۱۵۴۶۸
تعداد بازدید:۵۶۵
جلسه مشترک ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی با مدیران مالی دانشگاهای شهید بهشتی، پیام نور، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم وصنعت ایران، هنر، شاهد، شهید رجایی، صنعتی خواجه نصیرالدین توسی، ...
نشست مشترک مدیران مالی منطقه 1 با ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری
جلسه مشترک ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی با مدیران مالی دانشگاهای شهید بهشتی، پیام نور، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم وصنعت ایران، هنر، شاهد، شهید رجایی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم اقتصادی و فنی وحرفه ای درروز یکشنبه مورخ 12 مهر درستاد وزارت علوم تحقیقات وفناوری برگزارگردید که بعد از جمع بندی موارد ذیل مدنظر قرارگرفت ومقرر شد درهمایش معاونین اداری ومالی در دانشگاه شهید بهشتی به بحث وبررسی گذاشته شود.
-    تأکید بر توانمند سازی مدیران مالی وکمک به دانشگاهها در شرایط کمبود منابع.
-    استفاده ازظرفیتهای ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جهت تسریع دردستیابی به اهداف دانشگاه.
-    ایجاد کارگروه مالی جهت ارائه نظرات تخصصی در مصوبات هیات امنا.
-    تأکید برمدیریت مالی بجای حسابداری صرف واستفاده ازمتخصصین ویژه جهت استفاده بهینه از منابع.
-    تأکید برسیستم یکپارچه فرآیند گرا جهت کاهش کارهای فاقد ارزش وزمانبر در واحدهای مالی.
-    متناسب سازی نیروی انسانی از لحاظ تخصص، کیفیت وکمیت.
-    دقت بر میزان پیچیدگی دانشگاهها جهت اجرای حسابداری تعهدی.
-    تأثیردانش وتخصص معاونین اداری مالی براجرای وظائف واحدهای مالی.
-     بررسی نحوه استفاده ازظرفیت وتوانایی نیروی انسانی برمبنای تشویق.
-    تدوین استانداردهای مصرف کالا توسط واحدهای تدارکات وپشتیبانی ویکسان سازی دستورالعمل ها.
-    توجه به امورمالی به عنوان بازویی در کنارمدیران تصمیم ساز.
-    جلوگیری ازتراکم متخصص درواحدهای مالی که گاهاً خود می تواند راندمان کار راکاهش دهد.
-    آموزش معاونین اداری ومالی جهت آشنایی بیشتر باواحدهای مالی.