آرشیو اخبار

سخنرانان وبرنامه اولین همایش پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی(حسابداری تعهدی)

1-جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 2-جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی وخزانه دار ی کل کشور وزارت اموراقتصاد وداریی 3-جناب آقای دکتر رض...

ادامه مطلب

برگزاری همایش حسابداری بخش عمومی(حسابداری تعهدی)

مدیران محترم دانشگاهها وموسسات تابعه وزارت علوم تحقیقات وفناوری به همراه اداره کل هماهنگی وتلفیق حسابها وروشهای حسابداری وزارت اموراقتصادی ودارایی همایشی باعنوان پیاده سازی بخش عمومی چهارم آبان1393 در...

ادامه مطلب

معرفی همایش

بسم الله الرحمن الرحیمدر دنیای پویا ، پیچیده و در حال تحول، تخصص حسابداری و مدیریت مالی نمی تواند خود را در سکون و ثابت متکی، بر روش های سنتی حفظ نماید. و در چنین شرایطی توجه به تغییر رویکرد و زمان ...

ادامه مطلب