آرشیو اخبار

اولین کنفرانس مجازی ذیحسابی و اداره کل امور مالی با حضور جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع و 21 دانشگاه دعوت شده با موفقیت برگزار گردید.

رأس ساعت 10:30 روز چهارشنبه اولین جلسه کنفرانس مجازی ذیحسابی و اداره کل امور مالی بصورت آزمایشی با حضور جناب آقاب دکتر امید معاون محترم اداری مالی و 21 دانشگاه دعوت شده با موفقیت برگزار گردید. در ابتدا...

ادامه مطلب

برگزاری اولین کنفرانس ویدئویی با 21 دانشگاه درروز چهارشنبه 1393/09/26

پیرو همایش مورخ 4/8/1393 و برنامه ریزی های صورت پذیرفته در ذیحسابی واداره کل امورمالی و نیاز به برگزاری جلسات تخصصی حسابداری – مدیریتی – نرم افزاری و ارتباطات کلیه دانشگاهها به صورت جدی احساس می گرد...

ادامه مطلب

استفاده از خدمات ویدئوکنفرانس توسط ذیحسابی واداره کل امورمالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، در راستای افزایش بهره وری و تسریع درامور اقدام به استفاده از خدمات ویدئوکنفرانس جهت برگزاری جلسات مجازی بین معاونت های اداری، مالی و مدیران مالی دانشگاه...

ادامه مطلب
تأکید معاون محترم مالی وخزانه دارکل کشوربرتشکیل دبیرخانه اجرایی حسابداری بخش عمومی(تعهدی) در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

تأکید معاون محترم مالی وخزانه دارکل کشوربرتشکیل دبیرخانه اجرایی حسابداری بخش عمومی(تعهدی) در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

تأیید وتأکید معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در هامش رونوشت حکم ذیحساب ومدیر کل امورمالی مبنی براهمیت تشکیل دبیرخانه اجرایی حسابداری بخش عمومی دروزارت علوم، تحقیقات وفناوری ودانشگاهها وموسسات...

ادامه مطلب

معاون اداری مالی ومدیریت منابع طی احکام جداگانه ای، اعضای دبیرخانه پیاده سازی حسابداری بخش عمومی رامنصوب کردند.

دکترمحمدحسین امید معاون اداری، مالی ومدیریت منابع طی احکام جداگانه ای دکترساسان مهرانی رابه عنوان دبیرکل علمی واجرای حسابداری بخش عمومی وآقای هادی سحابی را به عنوان دبیرکل سیستمها وروشهای اجرایی حسابد...

ادامه مطلب