اخبار

برگزاری کنفرانس ویدئویی کارگروه اداره تنظیم حسابها (دفترداری)منطقه3 ازطریق دانشگاه تبریز

مدیر محترم مالی دانشگاه تبریز(جناب آقای رضاوند) به عنوان سرگروه منطقه 3 اعلام نمودند ویدئو کنفرانس کارگروه اداره تنظیم حسابها (دفترداری) روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته رأس ساعت 14/30 با دانشگاههای من...

ادامه مطلب

راه اندازی سیستم اپراتور حسابداری تعهدی

در راستای راه اندازی سیستم اپراتور حسابداری تعهدی و به منظور پاسخگویی به سوالات مدیران و کارکنان مالی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در خصوص حسابداری تعهدی، با پیشنهاد دبیرخانه اجرایی حسابداری ...

ادامه مطلب

ارائه دانشگاهها درخصوص اجرای نظام حسابداری بخش عمومی درکنفرانس ویدئویی

درادامه جلسات ویدئو کنفرانس جهت آماده سازی  مدیران میانی برای اجرای حسابداری بخش عمومی کنفرانس ویدئویی 94/02/27 به شرح ذیل برگزار شد:1-    ارائه فرآیند استقرارنظام حسابداری تعهدی د...

ادامه مطلب
کنفرانس ویدئویی با روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی 27 اردیبهشت برگزار می گردد

کنفرانس ویدئویی با روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی 27 اردیبهشت برگزار می گردد

در راستای پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس در روزیکشنبه 27 اردیبهشت ساعت 14:...

ادامه مطلب
ارسال یک جلدنظام نامه حسابداری تعهدی دانشگاههاومراکزپژوهشی تهیه شده دروزارت علوم، تحقیقات وفناوری برای معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل وزارت اموراقتصادی ودارایی وریاست محترم سازمان حسابرسی جهت تأیید وانطباق با استانداردها

ارسال یک جلدنظام نامه حسابداری تعهدی دانشگاههاومراکزپژوهشی تهیه شده دروزارت علوم، تحقیقات وفناوری برای معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل وزارت اموراقتصادی ودارایی وریاست محترم سازمان حسابرسی جهت تأیید وانطباق با استانداردها

یک جلد نظام نامه حسابداری تعهدی دانشگاههاومراکزپژوهشی شامل 148صفحه درراستای استانداردهای حسابداری بخش عمومی کمیته تدوین استاندارهای حسابداری دولتی ،نظام حسابداری بخش عمومی اداره کل هماهنگی وتلفیق حساب...

ادامه مطلب

ارسال یک جلدنظام نامه حسابداری تعهدی دانشگاههاومراکزپژوهشی تهیه شده دروزارت علوم، تحقیقات وفناوری برای معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل وزارت اموراقتصادی ودارایی وریاست محترم سازمان حسابرسی جهت تأیید وانطباق با استانداردها

یک جلد نظام نامه حسابداری تعهدی دانشگاههاومراکزپژوهشی شامل 148صفحه درراستای استانداردهای حسابداری بخش عمومی کمیته تدوین استاندارهای حسابداری دولتی ،نظام حسابداری بخش عمومی اداره کل هماهنگی وتلفیق حساب...

ادامه مطلب

جناب آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل امور مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری طی جلسه ای با مدیر مالی وکارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تشریح فرآیند اجرای حسابداری تعهدی پرداختند

درابتدای جلسه آقای هادی سحابی با بیان این نکته که بهترین راه رسیدن به هدف وحل مشکل، شناخت دقیق مشکل می باشد. وبه نقش نیروی انسانی، تکنولوژی وفرآیندها به عنوان عوامل موثر براجرای حسابداری تعهدی تأکید ن...

ادامه مطلب

گزارش مدیر مالی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مسایل و مشکلات پیاده سازی حسابداری تعهدی درکنفرانس ویدئویی 19 اردیبهشت

با توجه به جلسات ویدئو کنفرانس برگزار شده توسط ذیحسابی و اداره کل امورمالی در راستای اجرای حسابداری تعهدی، گزارش مدیر مالی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مسایل و مشکلات پیاده سازی حسابداری تعهدی رأس ساعت...

ادامه مطلب
جلسه بررسی تفاوت دستورالعمل تنظیم شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل تنظیم شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دردانشگاه پیام نوربرگزار گردید

جلسه بررسی تفاوت دستورالعمل تنظیم شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل تنظیم شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دردانشگاه پیام نوربرگزار گردید

جلسه هم اندیشی درارتباط با اجرای حسابداری تعهدی با شرکت ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی ومعاونین ومدیران محترم مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مستقر در تهران بصورت حضوری دردانشگاه پیام نور وازطری...

ادامه مطلب