اخبار

جلسه هم اندیشی بررسی تفاوت دستورالعمل تنظیم شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل تنظیم شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دردانشگاه پیام نوربرگزار می گردد

جلسه هم اندیشی بررسی تفاوت دستورالعمل تنظیم شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل تنظیم شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بررسی تأثیر قوانین و مقررات بر فرآیندها به دعوت مدیر محترم م...

ادامه مطلب
ذیحساب ومدیرکل محترم امور مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری درکنفرانس ویدئویی 5اردیبهشت بیان نمودند نبودن واحدهای IT در ساختارهای مالی یک نقص محسوب می شود

ذیحساب ومدیرکل محترم امور مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری درکنفرانس ویدئویی 5اردیبهشت بیان نمودند نبودن واحدهای IT در ساختارهای مالی یک نقص محسوب می شود

در ابتدای کنفرانس درخصوص مسائل دستورالعمل حسابداری ارسال شده به دانشگاهها توسط روسای محترم ادارات دفترداری وتنظیم حسابهای دانشگاههای تهران، تبریز ومدیرمحترم مالی دانشگاه آیت الله بروجردی بحث وتبادل اط...

ادامه مطلب

کنفرانس ویدئویی 5 اردیبهشت جهت آماده سازی کارکنان میانی برای اجرای حسابداری تعهدی برگزار می گردد

جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در راستای پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس در روز شنبه 5 اردیبهشت ساعت 14:30...

ادامه مطلب
پیرو بخشنامه معاون محترم هزینه وخزانه داری کل کشورکنفرانس ویدئویی 29 فروردین در خصوص استفاده ازویدئو کنفرانس برای اجرای حسابداری تعهدی در سراسر کشور اولین جلسه آزمایشی با حضور کلیه ذیحسابان واحدهای اجرایی استان چهارمحال وبختیاری(شهرکرد) برگزار گردید.

پیرو بخشنامه معاون محترم هزینه وخزانه داری کل کشورکنفرانس ویدئویی 29 فروردین در خصوص استفاده ازویدئو کنفرانس برای اجرای حسابداری تعهدی در سراسر کشور اولین جلسه آزمایشی با حضور کلیه ذیحسابان واحدهای اجرایی استان چهارمحال وبختیاری(شهرکرد) برگزار گردید.

در کنفرانس درابتدای جلسه جناب آقای برزوزاده مدیر کل محترم تلفیق وروشهای حسابداری بصورت تلفنی  به کلیه شرکت کنندگان پیام دادند از تاریخ 26 فروردین با ابلاغ وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی کارگروه ...

ادامه مطلب

جلسه ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی با ریاست محترم بانک تجارت شعبه هرمزان و مسئولین IT آن بانک

در این جلسه آقای سحابی بیان نمودند در حال حاضر سیستم بانکداری الکترونیکی موجود می باشد در حالی که از لحاظ کارآیی و کاربردی ، متناسب با پیشرفتها جای بحث و انتقاد دارد. ایشان کمک بانک تجارت...

ادامه مطلب
کنفرانس ویدئویی مورخ 25 فروردین برگزار شد

کنفرانس ویدئویی مورخ 25 فروردین برگزار شد

کنفرانس ویدئویی مورخ 25 فروردین با حضور مدیران مالی دانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوهشی برگزار شد. در کنفرانس ابتدا آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیر کل امور مالی در خصوص ساختارهای مالی مطالبی بیان نمودند ودر...

ادامه مطلب