اخبار

جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس

جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس

در راستای پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی جلسه هم اندیشی روسای ادارات امور مالی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس در روز شنبه 29 فروردین س...

ادامه مطلب

رونمایی از سیستم الکترونیکی مالی علوم تحقیقات وفناوری برای کلیه دانشگاهها با حضور جناب آقای دکترامید

آقای هادی سحابی طی نامه ای به جناب آقای دکترامید معاون محترم اداری مالی ومدیریت ضمن تشکر از حمایت های ارزشمند بیان نمودند سیستم ابلاغ اعتبار هوشمند(سیستم الکترونیکی مالی علوم،تحقیقات و فناوری) در این ...

ادامه مطلب

شروع کنفرانسهای ویدئویی در سال1394

پیرو جلسات برگزار شده از طریق ویدئو کنفرانس در خصوص اجرای حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و با توجه به استقبال و پی گیری دانشگاهها در خصوص ادامه آن، اولین کنفرانس ویدئویی  سال 1394 درروز سه شنبه ...

ادامه مطلب

تقدیر وتشکرجناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری مالی ومدیریت منابع ازجناب آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل امورمالی وسرکارخانم فاطمه اخوان معاون مدیر کل امورمالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری مالی ومدیریت منابع با اعطای لوح تقدیر اززحمات  ارزنده وبی دریغ جناب آقای هادی سحابی وسرکارخانم فاطمه اخوان در تدوین دستورالعمل های استقرار مبنای حسابداری تعه...

ادامه مطلب

نامه ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی به معاونین محترم اداری ومالی دانشگاهها درخصوص پرداخت حق حضوردرجلسات ویدئو کنفرانس

جناب آقای سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امورمالی طی نامه ای به معاونین محترم اداری ومالی دانشگاهها اعلام نمودند با عنایت به جلسات برگزار شده در خصوص پیاده سازی حسابداری بخش عمومی به صورت ویدئو کنفرانس بر...

ادامه مطلب

نامه ذیحساب ومدیرکل محترم امور مالی درخصوص اجرایی شدن حسابداری تعهدی در وزارت علوم تحقیقات وفناوری

بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت اموراقتصادی ودارایی و وزارت علوم تحقیقات وفناوری مورخ 93/03/19 و نامه شماره72/246035 مورخ 93/12/25 ذیحساب ومدیر کل امور مالی درخصوص پیاده سازی وعملیاتی نمودن ا...

ادامه مطلب