اخبار

دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی

وزارت امور اقتصادی ودارایی دومین دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی را باهمکاری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، دیوان محاس...

ادامه مطلب
دبیر سیستم ها وروشهای اجرایی حسابداری، سیستم حسابداری تعهدی درکنار نقدی راه اندازی شده است.

دبیر سیستم ها وروشهای اجرایی حسابداری، سیستم حسابداری تعهدی درکنار نقدی راه اندازی شده است.

آقای هادی سحابی ذیحساب ومدیرکل محترم امور مالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در کنفرانس ویدئویی با بیان این جمله که سیستم حسابداری  تعهدی درکنار نقدی راه اندازی شده است. ایشان افزودند درحوزه مالی وا...

ادامه مطلب

مدیر کل اموال دولتی واوراق بهادار وزارت اموراقتصادی ودارایی: بیش ازدویست هزار سند مالکیت دولت مستند سازی شده است

جناب آقای دکتر قربانپور مدیرکل محترم اموال دولتی واوراق بهادار درکنفرانس ویدئویی 5 بهمن بیان نمودند بیش ازدویست هزار سند ماکیت دولت مستند سازی  شده ودر بانک اطلاعاتی اداره کل قرار گرفته است. ایشا...

ادامه مطلب

شناسایی رویدادهای بودجه ای ومالی

رویدادهای بودجه ای ومالی مربوط به حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی دردبیرخانه علمی واجرایی جمع بندی وجهت اظهارونظر به دانشگاهها فرستاده شد. جهت دریافت نامه وضمائم کلیککنید..... ...

ادامه مطلب
تعیین نماینده در خصوص تجزیه و تحلیل ساختار و فرایندها و تکنولوژی مورد استفاده در دانشگاههای کشور

تعیین نماینده در خصوص تجزیه و تحلیل ساختار و فرایندها و تکنولوژی مورد استفاده در دانشگاههای کشور

با عنایت به اینکه جهت بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار، فرآیندها، نیروی انسانی و تکنولوژی مورد استفاده در واحدهای مالی مناطق، مقرر گردیده است یک نماینده برای پیگیری امور و ارائه وضعیت های برتر در آن منطقه...

ادامه مطلب
دبیرعلمی دبیرخانه حسابداری بخش عمومی(تعهدی) از پایان حسابداری نقدی درسال94 خبردادند

دبیرعلمی دبیرخانه حسابداری بخش عمومی(تعهدی) از پایان حسابداری نقدی درسال94 خبردادند

آقای دکترمهرانی دبیرکمیته علمی حسابداری تعهدی از ارسال دستورالعمل های حسابداری تعهدی تا هفته آینده به دانشگاهها جهت ارزیابی خبردادند. ایشان ادامه دادند دستورالعمل یکنواخت و یک شکل طراحی تا براین اساس ...

ادامه مطلب

پیام دبیر اجرایی دبیرخانه حسابداری بخش عمومی(تعهدی) در خصوص اموال درحسابداری تعهدی

دولتها منابع خود را برای خرید کالا و خدمات هزینه می نمایند. بنابراین مدیریت کالا که همان مبحث اموال و دارائیها می باشد بسیار مهم و اساسی است. و اگر دقیق تر نگاه کنیم، برخی از خدمات فکری مانند ح...

ادامه مطلب

جمع بندی بخش اول اقدامات دبیرخانه اجرایی حسابداری تعهدی 1 بهمن 93

با توجه به اعلام راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس و سیستم پخش زنده کنفرانس، جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری، مالی ومدیریت منابع با دعوت ازمعاونین اداری ومالی دانشگاهها خواستار شرکت درکنفرانس ویدئو...

ادامه مطلب

کنفرانس ویدئویی مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی ودارایی

درراستای پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی وانجام ویدئو کنفرانس های وزارت علوم، تحقیقات وفناوری درسطح دانشگاهها وموسسات آموزشی  جناب آقای دکتر قربانپور مدیر کل محترم در روز یکشنبه مورخ 5 بهمن ماه 93

ادامه مطلب