شرح وظایف

تعداد بازدید:۶۸۲۹
وظایف کلی اداره کل امور مالی:
- اعمال نظارت مالی بر مصرف اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی از نظر انطباق مخارج با قوانین و مقررات مربوط.
پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستقر، دیون و سایر تعهدات وزارتخانه برطبق قوانین و مقررات مربوط.
تنظیم حساب ماهانه و نهایی اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی و سایر حسابها و ارسال آن به مراجع ذیربط قانونی
نظارت برحفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر و نگهداری حساب و تهیه آمار های لازم در این زمینه.
نظارت بر انجام وظایف امین اموال طبق مقررات.
صدور درخواست وجه مربوط به اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی و بازنشستگی و سپرده ها طبق قوانین و مقررات.
تنظیم دفاتر و نگهداری حساب اعتبارات برحسب طبقه بندیهای بودجه ای مندرج در قانون بودجه سالانه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای مورد نظر دستگاه.
تامین اعتبار کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته جاری، عمرانی و اختصاصی.
نظارت بر تحویل و تحول وجوه درآمدها و سایر وجوه.
تهیه گزارشهای لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی وزارتخانه.
رسیدگی به اسناد هزینه های وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات.
تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه برای معاونت پشتیبانی و امور مجلس در صورت درخواست.
همکاری با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارتخانه در ارائه عملکرد تخصیصی بر حسب طبقه بندی های بودجه ای.
انجام سایر امور محوله از طرف دستگاه.