کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۱۷۲۸

دبیر محترم دبیرخانه سیستم ها وروشهای اجرایی : سرکارخانم فاطمه اخوان
مسئول محترم کمیته هماهنگی کلیه امورمالی دانشگاههای منطقه
منطقه 1: جناب آقای خاکسار
منطقه 2: جناب آقای طاهر
منطقه 3: جناب آقای رضاوند
منطقه 4: جناب آقای غیاثوند
منطقه 5: جناب آقای عزیزپوریان
منطقه 6: جناب آقای گلابی
منطقه 7: جناب آقای اسدی
منطقه 8: سرکارخانم احمدیه
منطقه 9: جناب آقای دکتر باقرپور
مسئول محترم کمیته قوانین ومقررات مالی
منطقه 1: جناب آقای حسینی
منطقه 2: جناب آقای طاهر
منطقه 3: جناب آقای رحیمی
منطقه 4: جناب آقای ایزدی
منطقه 6: جناب آقای سپهر
منطقه 7: جناب آقای اسدی
منطقه 8: جناب آقای ریگی
منطقه 9: جناب آقای مولایی
مسئول محترم کمیته بهبود روشها وسیستم های مالی
منطقه 1: جناب آقای رحمانی
منطقه 2: جناب آقای مسعودی
منطقه 3: جناب آقای نوری
منطقه 4: جناب آقای غیاثوند
منطقه 5: سرکارخانم میرکی
منطقه 6: جناب آقای معینی
منطقه 7: جناب آقای کاشانی پور
منطقه 8: جناب آقای فراشی
منطقه 9: جناب آقای دکترباقرپور