همایش ها

تعداد بازدید:۱۶۰۳
معرفی همایش
بسم الله الرحمن الرحیم
در دنیای پویا ، پیچیده و در حال تحول، تخصص حسابداری و مدیریت مالی نمی تواند خود را در سکون و ثابت متکی، بر روش های سنتی حفظ نماید. و در چنین شرایطی توجه به تغییر رویکرد و زمان آن بسیار مهم و اساسی است.
‌و در این راستا دولت‌ها تلاش می‌نمایند با اختیارات قانونی و استفاده (مصرف) منابع مالی وغیر مالی همچون مالیات، تکنولوژی اطلاعات و پرسنل کارآزموده (متخصص) نسبت به ارائه خدمت به مردم جامعه خود اقدام نمایند. و از طرفی پاسخگویی عملکرد خود ‌باشند. و یکی از با اهمیت‌ترین این اقدامات موضوع بودجه بندی و مکانسیم اجرای آن می‌باشد.
تعریف بودجه برآورد درآمدها و مخارج برای یک دوره معین است. که از این تعریف می‌توان به راحتی مشخص ‌نمود.که برآورد مهم‌ترین کلمه در بودجه محسوب می‌گردد. بنابراین اجرای صحیح استانداردهای حسابداری دولتی توسط مدیران مالی نقش تعیین کننده‌ای در برآوردهای بودجه و دست یابی به میزان انحرافات و کنترل انحرافات خواهد داشت.
از طرفی با توجه به اهمیت شغل مدیران مالی و پیچیدگی آن یک تغییر رفتار کوچک در عملکرد مدیران مالی تأثیری بزرگی بر عملکرد کشور خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر فقط استانداردهای حسابداری به درستی توسط آنها اجراء گردد.ما شاهد تحولی عظیم در پیشگیری از اتلاف منابع و مدیریت اثر بخش منابع خواهیم بود.
با توجه به موارد فوق اولین همایش پیاده سازی حسابداری بخش عمومی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان مسئول اصلی بخش مالی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بعنوان رکن علمی کشور در حوزه های مالی برگزار می گردد.
این همایش با هدف استفاده از رهنمودهای مسئولین ارشد هر دو وزارت خانه و رفتن بسوی یادگیری جمعی و سرعت بخشیدن برای دست یابی به نیازهای همچون برآورد درآمدها، تخمین هزینه ها، تجزیه و تحلیل توسعه منابع و پیش گیری از انحرافات برگزار می گردد.
سخنرانان کلیدی
سخنرانی جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
سخنرانی جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی وخزانه داری کل کشور وزارت اموراقتصاد وداریی
سخنرانی جناب آقای دکتر رضوی مشاورمحترم وزیر و رئیس مرکز نوسازی وزارت امور اقتصاد و دارایی 
سخنرانی جناب آقای دکتر مهرانی مشاور محترم معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 
سخنرانی جناب آقای برزوزاده مدیر کل محترم هماهنگی تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی 
سخنرانی جناب آقای فعال قیومی معاون مدیر کل محترم هماهنگی تلفیق حسابها و روشهای حسابداری
سخنرانی جناب آقای سحابی ( ارائه دیدگاهها) ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 
برنامه اولین همایش پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی(حسابداری تعهدی)
زمان : یکشنبه 4/8/1393
مکان : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نبش بزرگراه چمران ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر .
پذیرش : ساعت00/08
-تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، سرود جمهوری اسلامی ایران، 40/8-30/8
- خوش آمد گویی جناب آقای دکترگلدان ساز معاون محترم اداری ومالی دانشگاه تهران50/8-40/08
- سخنرانی جناب آقای دکتر امید معاون محترم اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 10/09-50/08
*لزوم اجرای حسابداری تعهدی*
- سخنرانی جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی وخزانه داری کل کشور وزارت اموراقتصادی ودارایی40/9-10/9
*ضرورت تحول درنظام مالی ومحاسباتی کشور
*- سخنرانی جناب آقای دکتر رضوی مشاورمحترم وزیر و رئیس مرکز نوسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی00/10-40/09
*اصلاح ساختارنظام مالی کشور*
استراحت 20/10-00/10
- سخنرانی جناب آقای دکتر مهرانی مشاور محترم معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 50/10-30/10
اهمیت وضرورت اجرای حسابداری تعهدی دردانشگاههاوموسسات آموزش عالی وپژوهشی کشور*جهت دریافت powerpoint سخنرانی کلیک کنید*
سخنرانی جناب آقای برزوزاده مدیر کل محترم هماهنگی تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی10/11-50/10
روش پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی*جهت دریافت power point سخنرانی کلیک کنید*
-سخنرانی جناب آقای سحابی ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 30/11-10/11
جایگاه حسابداری وچگونگی توسعه آن*جهت دریافت power point سخنرانی کلیک کنید*
سخنرانی جناب آقای فعال قیومی معاون مدیر کل محترم هماهنگی تلفیق حسابها و روشهای حسابداری45/11-30/11
نظام حسابداری بخش عمومی *جهت دریافت power point سخنرانی کلیک کنید*
نماز و ناهار
بعد از ظهر : 
-ارائه تجربیات تعدادی ازدانشگاهها20/13-13
- پرسش و پاسخ(باحضورآقای دکترمهرانی، آقای سحابی، آقای برزوزاده، آقای فعال قیومی) 50/14-20/13
- جمع بندی جناب آقای سحابی ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری00/15-50/14