آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین و مقررات
شرایط عمومی پیمانقوانین و مقررات
قانون برگزاری مناقصاتقوانین و مقررات
برنامه پنجساله پنجمقوانین و مقررات
قانون محاسبات عمومیقوانین و مقررات
ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹قوانین و مقررات
قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشورقوانین و مقررات
قانون مالیات برارزش افزودهقوانین و مقررات
ابطال محاسبه ی امتیاز فوق العاده ی مدیریت در تعیین سقف امتیاز حقّ شاغلقوانین و مقررات
ارسال تمام پرداختی های کارکنان به خزانه کشورقوانین و مقررات
مرخصی زایمان ۹ ماهه ۱۴۰۰قوانین و مقررات
تاثیر نصاب معاملاتی دولتی سال ۱۴۰۰قوانین و مقررات
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورقوانین و مقررات
اصلاح تصویب نامه سقف افزایش حقوق ۱۴۰۰قوانین و مقررات
اصلاح دوباره تصویب نامه سقف افزایش حقوق ۱۴۰۰قوانین و مقررات
نظام حسابداری بخش عمومیقوانین و مقررات