آشنایی با اداره کل

- اعمال نظارت مالی بر مصرف اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی از نظر انطباق مخارج با قوانین و مقررات مربوط.

پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستقر، دیون و سایر تعهدات وزارتخانه برطبق قوانین و مقررات مربوط.

تنظیم حساب ماهانه و نهایی اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی و سایر حسابها و ارسال آن به مراجع ذیربط قانونی

نظارت برحفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر و نگهداری حساب و تهیه آمار های لازم در این زمینه.

نظارت بر انجام وظایف امین اموال طبق مقررات.

صدور درخواست وجه مربوط به اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی و بازنشستگی و سپرده ها طبق قوانین و مقررات.

تنظیم دفاتر و نگهداری حساب اعتبارات برحسب طبقه بندیهای بودجه ای مندرج در قانون بودجه سالانه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای مورد نظر دستگاه.

تامین اعتبار کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته جاری، عمرانی و اختصاصی.

نظارت بر تحویل و تحول وجوه درآمدها و سایر وجوه.

تهیه گزارشهای لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی وزارتخانه.

رسیدگی به اسناد هزینه های وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات.

تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه برای معاونت پشتیبانی و امور مجلس در صورت درخواست.

همکاری با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارتخانه در ارائه عملکرد تخصیصی بر حسب طبقه بندی های بودجه ای.

انجام سایر امور محوله از طرف دستگاه.